Fågellistan för Lilla Björkeby, Järfälla  (86 arter)

 

Häckfåglar (17 arter)

Ringduva                   2-3 par i området. Första vårfågeln, ofta i feb.
Större hackspett        1-2 par i området. Ännu inte i den hackspettholk som sitter på kullen.
Sädesärla                  1-2 par i området.
Rödhake                   Några par i området.
Rödstjärt                   Häckar med ett par de flesta åren.
Koltrast                     Flera par i området.
Björktrast                  Häckar i koloni i dungen (10-20 par?).
Lövsångare                Flera i området.
Svartvit flugsnappare  2-3 par i området (gärna i holkarna).
Blåmes                      Flera par i området (gärna i holkarna).
Talgoxe                    Flera par i området (gärna i holkarna).
Nötväcka                  1-2 par i området.
Skata                        Flera par i området.
Stare                         2 par i holkarna på kullen.
Pilfink                        Flera par i området (gärna i holkarna).
Bofink                       Flera par i området.
Grönfink                    Flera par i området .

Möjliga häckfåglar (9 arter)

Tornseglare               Ses dagligen jaga insekter över området. Häckning?
Näktergal                  Sjunger alltid vid ån. Häckar sannolikt i trädridån bakom ån.
Taltrast                      Hörs sjunga då och då från dungen. Förbisedd häckare?
Svarthätta                  Hörs sjunga på kullen då och då.
Ärtsångare                 Häckar sannolikt med något par.
Törnsångare              Häckar kanske med något par i trädridån bakom ån.
Trädgårdssångare      Hörs lite då och då och häckar kanske i området.
Kråka                       Häckar troligen med 1 par på kullen.
Stenknäck                 Sedd nio gånger. Misstänkt häckning 2006 .

Regelbundna gäster (16 arter)

Gräsand                    Flyger över området ibland och håller till i ån.
Duvhök                     Fler och fler obsar. 11 st under 2007.
Sparvhök                  5-10 obsar per år. Dyker upp i fågelbordet ibland.
Ormvråk                   Flyger ofta över på hög höjd, särskilt vår och höst.
Fasan                        Dyker upp lite då och då. Vissa år mer regelbundet.
Skrattmås                  Flyger regelbundet över området.
Fiskmås                     Flyger regelbundet över området.
Tamduva                   Ses då och då.
Gröngöling                 Ses och hörs ganska ofta. Letar ofta myror på kullen.
Hussvala                    Sågs mycket under 2008, andra år mer sporadiskt.
Ladusvala                  Osäker på hur vanlig den är i området.
Kungsfågel                Hörs och ses lite då och då, ofta i tallarna på kullen.
Korp                         Flyger då och då förbi, ofta i par.
Gråsparv                   Inte så vanlig som man tror.
Steglits                      Hörs nästan varje dag. Ses på höstarna i tistlar och blåklint.
Kaja                          Flyger över området då och då.                               

Vinter, höst och vårgäster (9 arter)

Sidensvans                Flockar på upp mot 100 ex drar omkring under höst/vinter.
Järnsparv                   Ses vid fågelbordet någon gång per år (i mitten av april).
Rödvingetrast            Ses ibland i rönnar på höstarna.
Svartmes                   Sågs regelbundet 2001, 2002 och 2005.
Nötskrika                  Ses och hörs ofta på höstarna och vintrarna. Ses även sommartid.
Bergfink                    Ses ett par gånger om året vid flyttider, oftast under fågelbordet.
Grönsiska                  Ses regelbundet i fågelbordet (ej varma vintrar som -07/-08).
Gråsiska                    Ses reglbundet i fågelbordet (ej varma vintrar som -07/-08).
Domherre                  Ses regelbundet vintertid, även i fågelbordet

Enstaka fynd (35 arter)

Storskarv                  En fågel 2007 och 35 fåglar i plog i september 2008.
Gråhäger                   Fyra fynd. Håller till i ån ibland.
Knölsvan                   Ett fynd. Några obestämda svanar också.
Sädgås                      Ett fynd. Fyra ex flög över tomten april 2006.
Kanadagås                Ett fynd. Fjorton ex flög över huset i septemer 2008.
Havsörn                    Ett fynd i mars 2007. Dessutom två ex som flög över Byleden -08.
Brun kärrhök             Fyra fynd. Samma fågel tre gånger den 19-31 juli 2007.
Blå kärrhök               Ett fynd. En hane som flög över M 29 och G 20.
Fiskgjuse                   Fyra fynd. Flög över området på hög höjd.
Tornfalk                    Ett fynd. Jagade över ån.
Lärkfalk                    Två fynd i juni och augusti 2008. På låg höjd över M31.
Trana                        Fem fynd. Alla på våren, sträckande norrut
Strandskata               Tre ex flög över M31 i juni 2008, ivrigt lockande.
Morkulla                   Sedd vid tre tillfällen, 2 ggr i juni/juli 2001 samt maj 2008.
Silltrut                        Sedd tre gånger, april 2006, maj 2007 och juni 2008-11-05.
Skogsduva                Ett fynd i maj 2004.
Kattuggla                   Ett fynd luciakvällen 2004. Ropade utanför M31.
Göktyta                     Har ropat ifrån kullen vid två tillfällen, juli 2008.
Spillkråka                  Åtta fynd.Ofta bara hörd (kry-kry-kry i snabb takt). Ibland i träd på kullen
Sånglärka                  Hörd två gånger, april 2006 och mars 2007. Bör passera oftare.
Gärdsmyg                  Sjöng från trädgården på M30 13 mars 2008. Möjligtvis hör en gång till.
Grå flugsnappare       Sedd tre gånger 2007.
Busksångare              Två, kanske tre ex (!) sjöng i buskarna där ån korsar Byleden.
Kärrsångare              Hördes i juni 2001 i vassen där ån korsar Byleden.
Sävsångare                Hördes i juni 2007 i vassen där ån korsar Byleden.
Härmsångare             Sjöng kort i björk nedan för kullen midsommaren 2005.
Stjärtmes                   Fyra exemplar flög omkring på kullen 7 oktober 2005.
Tofsmes                    Sågs i äppelträd på G2 den 22 oktober 2008.
Entita                         Sedd en gång den 2 juli 2008.
Talltita                       Sedd fem gånger i fågelbordet (lite svår att skilja från entitan).
Trädkrypare              Sedd en handfull gånger.
Nötkråka                  Två fynd. Ett ex i sept. -07 (M31), två ex i sept -08 (M32).
Bändelkorsnäbb        En flock på 10 ex flög över M31 den 16 aug. 2002.
Mindre korsnäbb       Sedd i januari 2001 i granarna i korset Gökvägen/Morkullevägen.
Gulsparv                    Sedd tre gånger i fågelbordet.